måndag 16 december 2013

Biståndsdebatt i Riksdagen

Idag har jag deltagit i debatten rörande Utrikesutskottets betänkande UU2 : Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd.

Jag ska inte trötta er med hela debatten på nästan fyra timmar, den finns att läsa på Riksdagens hemsida

Mitt anförande koncentrerade sig på följande:

Biståndsinsatser handlar om att ge förutsättningar och att skapa möjligheter för människor att ta makten över sitt liv i länder där förutsättningarna för detta förvägrats dem av olika skäl och skapa förutsättningar att klara sig själv,

Liberalism handlar om frihet – därför är också biståndsfrågor något som står liberalismen nära

Folkpartiets utvecklingspolitik tar sin utgångspunkt i varje människas egen inneboende förmåga och tanken att vi har ett ansvar för vår omvärld, i synnerhet för människor som lever i fattigdom och förtryck. Ett generöst bistånd är ett uttryck för detta.

Bistånd ska ges för att skapa satsningar på demokrati och stöd till byggande av livskraftiga stater där folket kan välja sina företrädare

Att demokratisering ska vara det övergripande målet i svensk utrikespolitik och i det svenska biståndet har Folkpartiet ansett länge.

Detta genomsyrar fortfarande vår politik. Demokrati är det enda system som kan förenas med mänskliga fri- och rättigheter. Yttrandefrihet, politisk frihet, rösträtt och äganderätt är alla nödvändiga för ett fritt samhälle. Sveriges utrikespolitik ska arbeta aktivt för demokratisering. Vi ska inte tiga när de mänskliga rättigheterna kränks. Detta gäller både nationellt, inom EU och i FN.

Det svenska biståndet ska inte gå till diktaturer utan istället bidra till demokratisering och respekt för mänskliga rättigheter. Jämställdhet och respekt för HBT-personer och minoritetsgrupper är en del av denna demokrati.

Starka civilsamhällesorganisationer är värt mycket. Det engagemang som finns bland dess medlemmar, måste vi ta vara på. Jag träffar regelbundet flera av dessa organisationer i Sverige och globalt  som arbetar för MR, mot hunger, för demokrati, mot terror och förföljelse, för yttrandefrihet och mot fattigdom.

En investerad krona i dessa organisationer är minst enofemti tillbaka.

Låt oss lyfta dessa organisationer till en mer central roll, där vi ägnar oss åt att lyssna oftare på deras erfarenhet

Det finns hinder på vägen för ett effektivt bistånd.
Dålig styrning och ledning, både av de givna projekten som mottagarlandets förmåga att ta emot och koordinera
Korruption, där pengarna inte går dit de ska

Men det finns ett annat stort hinder på vägen som begränsar vår biståndsinsats och gör värdet av den mindre, nämligen den stora spridningen av handeldvapen

Det finns ett nära samband mellan säkerhet och utveckling
- förtryck konflikter, humanitära kriser gör att utveckling bromsar upp och stannar av

Ett land som plågas av strider, konflikter, kriminalitet och väpnat våld, har inte samma förutsättningar att skapa utveckling och välstånd för sina medborgare.

Vi måste se den påverkan som spridningen av vapen har på utveckling och uppbyggnad av ett land. De biståndssatsningar vi gör, kunde göra många gånger större nytta, med en effektivare kontroll och förhindrandet av spridning av dessa vapen

Totalt sett underminerar väpnat våld möjligheterna till utveckling och utgör ett direkt hinder för uppfyllelsen av Milleniemålen

FN:s program för utveckling, UNDP, uppskattar den totala kostnaden för väpnat våld enbart i länder som befinner sig utanför konflikt att uppgå till 163 miljarder dollar årligen.

Det väpnande våldet är ett hinder även för humanitärt bistånd.

Det utgör ett direkt hot mot biståndsarbetare och medverkar till att biståndsmedel måste användas till säkerhetsarrangemang och att mildra de omedelbara konsekvenserna av våldet, snarare än till utveckling.

Lätta vapen används för att underlätta våldtäkter i konfliktområden och bidrar därför till stor osäkerhet för kvinnor. Runt om i världen görs stora insatser för att komma tillrätta med detta problem. På FN-nivå jobbar man med ”Program of Action” för att komma tillrätta med den okontrollerade spridningen av små och lätta vapen och på regional nivå finns utvecklade handlingsplaner i många delar av världen.

För att kunna ge ett långsiktigt och säkert bistånd, så måste vi vara tydliga i arbetet med att begränsa den okontrollerade spridningen av små och lätta vapen.

Inga kommentarer: