fredag 26 september 2014

ATT i kraft vid nyår

Igår (25 sept) ratificerade ytterligare ett antal länder FN:s vapenhandelsfördrag, vilket medförde att antalet ratificerande länder översteg de 50 som krävdes för att avtalet ska träda i kraft. Så vid kommande nyår har vi äntligen ett globalt vapenhandelsfördrag.

Det betyder att alla anslutna länder är rättsligt bundna att följa avtalet och måste anpassa sina nationella regelverk så de följer villkoren i avtalet.

Avtalet handlar om att få skärpt kontroll över och att stärka samarbetet mot olaglig tillverkning och handel med skjutvapen, dvs. pistoler och andra handeldvapen.

Några av punkterna som fördraget innehåller:

föra detaljerade register över import, export och transitering av skjutvapen, införa ett internationellt system för märkning av vapen, införa ett harmoniserat licenssystem som reglerar handel, förebygga stöld, förlust eller avledning av skjutvapen genom förstärkt kontroll av export och exportställen samt förbättrade gränskontroller,

utbyta information om godkända producenter, försäljare, importörer och exportörer, om rutter som vanligen används för olaglig vapenhandel och om bästa praxis för att bekämpa sådan handel.

Målet är att öka medlemsländernas förmåga att förhindra, upptäcka, utreda och lagföra olaglig handel med skjutvapen.

I de fall där det finns stor risk att vapnen används till att undergräva fred och säkerhet, brott mot mänskliga rättigheter samt till terror eller organiserad kriminalitet ska handeln inte genomföras. Staten är också förpliktigad att utvärdera om det finns en risk för könsbaserat våld och våld mot kvinnor och barn.

Det finns åtskilligt mer att göra. Men detta är ett bra första steg.

Att så många länder nu gjort det, bådar gott för fortsättningen


På bilden utanför UN Plaza syns förutom undertecknad hållande i ratifikationsinstrumentet, vår ambassadör Paul Beijer som skickligt förde förhandlingarna i FN för Sveriges räkning
Av 121 undertecknande länder, har nu 53 ratificerat fördraget.
Sverige lämnade den 16 juni i år sitt ratifikationsinstrument till FN.

 

lördag 13 september 2014

Alliansen investerar i framtiden

Artikel tillsammans med Finansminister Anders Borg och Allianskollegor

Den globala finansiella oron har fortfarande inte släppt taget om Sverige och Skaraborg. Svensk ekonomi är starkt exportberoende, vilket gör att när efterfrågan i omvärlden minskar drabbas svenska företag. Men tack vare ordning och reda i statens finanser och fokus på arbetslinjen tillhör Sveriges ekonomi de starkaste i Europa. Sedan hösten 2006 har över 340 000 fler personer ett jobb att gå till.

Alliansregeringen har kunnat möta krisen genom bättre villkor för investeringar, mindre regleringar och satsningar på kunskap, forskning och innovation. I flertalet av de andra EU-länderna har de senaste åtta åren istället dominerats av rejäla sparbeting, högre skatter och nedskärningar i den gemensamma välfärden.

Även om svensk ekonomi är stark i jämförelse med andra länder står vi inför stora utmaningar. En allt tuffare internationell konkurrens, en åldrande befolkning och att fortsätta kombinera en växande ekonomi med minskande klimatutsläpp.

Alliansen rustar därför Sverige och Skaraborg för framtiden genom att fortsätta stärka skolans kunskapsuppdrag. Alla föräldrar ska känna sig trygga med att deras barn behandlas väl, lär sig mycket och rustas inför vuxenlivet. Därför vill vi ha tidigare och tydligare uppföljning och mer stöd till de barn och ungdomar som inte når målen så att de får en bättre chans att komma ikapp. Alla elever ska få mer undervisningstid med sina lärare. Därigenom får varje barn bra förutsättningar att gå ut i vuxenlivet. Samtidigt ska vi värna stabiliteten i svensk ekonomi genom ordning och reda i statsfinanserna.

Vi vill också fortsätta bygga Sverige, med stora investeringar i infrastruktur och bostäder. Sverigebygget knyter ihop Sverige och göra det lättare för människor och företag att bo och verka i hela landet. Reformer för mindre byggkrångel, utbyggd kollektivtrafik och förbättrad infrastruktur i hela landet gör att Sverige kan fortsätta växa. Nya stambanor för höghastighetståg kommer att binda ihop Stockholm, Göteborg och Malmö, något som in sin tur gynnar även Skaraborg.

Tack vare Alliansregeringens redan genomförda reformer har bostadsbyggandet tagit fart. Sverigebygget förstärker bostadsbyggandet och skapar förutsättningar för 300 000 nya bostäder till 2020 och lägger grund för uppåt 20 000 nya byggjobb varje år. När det blir lättare att pendla eller flytta till ett nytt jobb kommer också arbetsmarknaden att fungera bättre.

Alliansen har satt upp ett jobbmål: över fem miljoner människor ska ha ett jobb att gå till år 2020. Vårt mål går bara att nå genom 350 000 fler jobb – inte genom fler förtidspensioneringar och ökat utanförskap. Drivkrafter för jobb och goda villkor för företagande kan aldrig ersättas av arbetsmarknadspolitik, platser och program.

Fler jobb är grunden för att vår ekonomi kan fortsätta växa och för att vi kan fortsätta ha hög kvalitet i välfärden. Fler jobb för både kvinnor och män är också grunden för ett mer jämställt Sverige. Utan fler jobb kan vi inte fortsätta investera i skolan och infrastrukturen. Vi vill hålla kvar Sverige på arbetslinjen.

Mot Alliansregeringens offensiva satsningar står Socialdemokraternas budgetförslag med skattehöjningar på 30 miljarder kronor på jobb och företagande, Miljöpartiets skattehöjningar på nära 40 miljarder kronor och Vänsterpartiets på 90 miljarder kronor. Med de här förslagen hotar de rödgröna jobben, tillväxten och utvecklingen i hela Sverige.

Sverige står inför ett viktigt vägval. Valet den 14 september är en folkomröstning om jobben. Alliansen står för en tydlig arbetslinje som utgår från människan. Som ger tillväxt, sammanhållning och resurser till vår gemensamma välfärd. Vi vill ha mer kunskap i skolan och ett Sverigebygge som ger jobb, hållbara framtidsinvesteringar och fler bostäder. Alliansen står för hög kvalitet och en trygg finansiering av den gemensamma välfärd som vi alla behöver i olika faser av livet. Vår politik bygger broar till egen försörjning och ger människor frihet att växa av egen kraft och i gemenskap med andra – i både Skaraborg och övriga Sverige.

Anders Borg (M), Finansminister

Alliansriksdagsledamöter Skaraborg
Cecilia Widegren (M)
Christer Winbäck (FP)
Ulrika Carlsson (C)
Annika Eclund (KD)

 

söndag 7 september 2014

Friskvårdens dag

För 28e gången genomfördes friskvårdsdagen i Skövde, där kommunen tillsammans med föreningslivet arrangerar den årliga aktivitetsdagen.

Som vanligt deltog många politiska partier. Denna gång märktes att valet raskt närmar sig, genom närvaron av valmaterial och ballonger.

Flera tusen personer gick den 2 km långa slingan och stannade till vid någon av de närmare 70 medverkande organisationerna, för att ta del av det som bjöds.
 
Folkpartiet hade god uppslutning av intresserade som stannade till för en pratstund och för att fråga och ha synpunkter på vår politik.
 
Vi passade på att fråga våra kommuninvånare vad de tyckte om några av de frågor som återfinns i vårt valmanifest.
Många tog tillfället i akt att sätta en prick på en tavla, där deras prioriteringar låg.
 
Skolfrågorna kom, inte helt överraskande, högst bland prioriteringarna, tätt följt av äldrefrågor. På delad tredjeplats kom arbete/företagande delat med ”Rädda Våmbsdalen”, en lokal fråga som engagerat många.
 
Fint väder och många intresserade, gjorde det till en lyckad kampanjdag.

 
Björn Spetz och jag flankerar tavlan där intresserade deltagare satte sina prioriteringsprickar.
 

fredag 5 september 2014

Nej till vänster i välfärden

 
SKARABORGS LÄNS TIDNING5 timmar sedan 2014-09-05 Sida 16

Författare: Börje Andersson
Val 2014 Hundratals jobb skulle försvinna i Skaraborg vid ett maktskifte. Det hävdar Folkpartiet som säger "Nej till vänster i välfärden".
Ordvändningen som kan få en Göteborgare att vrida sig i avund kan ses som replik på den attack som socialdemokraterna levererade tidigare i veckan.

Då ansågs att Skaraborg och glesbygden varit den stora förloraren under Alliansen.
Folkpartiet, genom riksdagsledamot Christer Winbäck, pekar på motsatsen.

Införandet av LOV (Lagen om valfrihetssystem), vårdval och möjliggörandet av privata initiativ inom vård- och omsorgssektorn har skapat hundratals jobb bara i Skaraborg.
- Det är jobb som inte funnits i dag, om socialdemokraterna tillåtits harva på i gamla fåror, menar Winbäck.

Nej till vänster Något besked om hur socialdemokraterna ställer sig till privata initiativ i vård och omsorg har inte getts, säger Winbäck. Men däremot säger tänkta regeringspartnern Vänsterpartiet "Nej till vinster i vården", och som Folkpartiet ser det innebär det att vårdjobben kommer att försvinna vid ett maktskifte.

Det är därför vinster bytts ut mot Väster i rapporten som särskilt pekar på att reformerna skapat jobb för kvinnor.

236 företag - Ur ett jämställdhetsperspektiv vore det förödande, menar Winbäck.
I Skaraborg har antalet operativa företagsledare inom privat vård och omsorg räknats. Det finns 236 företag med minst en anställd.
I flera fall betydligt fler anställda.

I Västra Götaland har reformerna, enligt Folkpartiets rapport, skapat 1 067 inom hälso- och sjukvård.
Det har skapats 311 företag inom tandvård, 28 företag inom äldreomsorg och 303 företag som ägnar sig åt "övrig vård samt sociala tjänster.
Sammanlagt 1709 företag i Västra Götaland. I riket har registrerats 12 700 privata företag med en eller fler anställda.

- Det har inte bara skapat jobb utan också en välgörande valfrihet för många. Inom äldrevården kan en äldre själv välja hur man vill ha hjälp. Vill man baka bullar istället för att duscha kan man det, det är individen själv som bestämmer.

Inte stelbenta kommunala regelverk.
 

tisdag 2 september 2014

Miljöpolitik

Johanna Sandahl, ordförande för Naturskyddsföreningen och Svante Axelsson, dess generalsekreterare skriver i dagens DN (2/9) om partiernas miljöpolitik.
Följande citat är taget ur texten:

 "Den som vill välja ett alliansparti som fokuserar på naturvård och skydd för biologisk mångfald bör lägga sin röst på Folkpartiet. Detta innebär att man återtagit den roll som partiet tidigare hade i svensk politik...."
 
 

 

 

måndag 1 september 2014

Alliansens valmanifest

Alliansens valmanifest som har presenterats i dag fokuserar på skola och utbildning: mer än hälften av satsningarna, drygt 7 miljarder kronor av totalt 13,3 miljarder kronor 2018, går till dessa områden. Det visar hur vi prioriterar kunskapssatsningar och framför allt handlar det om att stärka lågstadiet med bl.a. mindre klasser. En del reformer, som tidigare betyg och ordningsomdömen, är viktiga men innebär inte några större kostnader.

De senaste dagarna har ett par nya satsningar på utbildningsområdet presenterats. Det ena är att den ersättning som lärlingar på gymnasiet får, som i dag är 1000 kronor per studiemånad, ska fördubblas. Det andra är att vi vill satsa ytterligare drygt 200 miljoner kronor per år på att minska barngrupperna i förskolan och på fritids.

Alliansen har tagit ansvar för Sverige i åtta år. Vi har investerat oss igenom en svår ekonomisk kris. Idag är det över 300 000 fler människor som har ett jobb att gå till än 2006. Människor har fått mer kvar av lönen. Det har inneburit större möjlighet att stå på egna ben och skapa ett gott liv åt sig själv och andra. Genom våra valfrihetsreformer har beslut flyttats från politiker till enskilda människor. Vi har ökat stödet till dem med små ekonomiska marginaler. Vi har förbättrat företagsklimatet och återinfört kunskapslinjen i skolan.

Nu ser vi framåt och fortsätter vårt arbete
Tillsammans bygger vi Sveriges framtid.

Här kan du läsa mer om valmanifestet

fredag 29 augusti 2014

25 år sedan


25 år sedan i år.
Juni och november 1989.
Två händelser för demokratin, men med helt olika utgång.

Det ena var massakern på Himmelska Fridens torg, det andra var Berlinmurens fall.

I Peking kämpade studenter och demonstranter för friheten, när mellan några hundra till några tusen föll offer för armens kulor natten mellan den 3 och 4 juni. Regimen finns kvar och håller befolkningen i ett järngrepp. Partiet är allenarådande.

I Berlin, den oblodiga motsatsen, besökte östberlinare nyfiket västberlin, när informationsmissen kvällen den 9 november gjorde det möjligt att obehindrat öppna gränsövergångarna. 11 månader senare var Tyskland enat.

Demokrati medför rätten att i fria val rösta på den man vill ska företräda sig.

Glöm inte att rösta den 14 september!
 
 

onsdag 27 augusti 2014

Arms Trade Treaty


Blev just inbjuden att tala i Brittiska Parlamentet om Arms Trade Treaty – vapenhandelsfördraget som togs av FN:s generalförsamling förra sommaren och som Sverige ratificerade genom överlämnandet av ratifikationsinstrumentet den 16 juni i år till FN (där jag deltog vid överlämnandet)

Några av mina käpphästar är med på agendan

Ø The importance of parliamentary oversight of arms export control regimes and the wider security sector

Ø Humanitarian and Developmental impacts of illicit arms sales and the diversion of arms,

Ø Best practise, model legislation and opportunities for parliamentary cooperation in support of ratification of the ATT

Ø Discussion on effective implementation and integration with existing legislative arrangements on arms control

Ø Parliamentary role in ensuring State Parties compliance with the Treaty and contribution to the ongoing debate on these issues

 

Det ska bli intressant och värdefullt att se vilken ansats de har till fördraget

 

Utklassning

Dagens Industri gör i det senaste numret en high-five för hur Sverige har klarat sig genom de senaste finanskriserna med Alliansregeringen vid rodret.

BNP-tillväxt, sysselsättning, arbetslöshet, statsskuld mm, allt bättre än det genomsnittliga euroområdet.Sist, men inte minst OECD som ganska väl fångar tillståndet i olika nationer i sitt Better Life Index, som baseras på elva parametrar som täcker fastighetsmarknad, utbildning, miljö, livslängd, kriminalitet med mera. Så mycket bredare kan det inte bli.
Sverige får här en bronsmedalj i världsmästerskapet, slaget enbart av Australien och Norge. Medianlandet i Europa ligger långt under Sverige.

Heja Sverige.

Det är inte utan att man får citera de företagsledare vi träffat under de senaste veckornas studiebesök.

”Se till att bli omvalda”


 

Krafttag krävs mot vuxenmobbning

Artikel publicerad i Falköpings Tidning 27/8 2014

Krafttag krävs mot vuxenmobbning

Mobbning, trakasserier och utfrysning är tyvärr vardag på många arbetsplatser i dag. Det är problem som leder till stressupplevelser av olika slag och trakasserier som till slut leder till sjukskrivning, som ofta blir mycket lång. För den enskilde och dennes familj är mobbningen alltid en tragedi. Kännetecken på mobbning eller psykiskt våld på arbetsplatsen är övergrepp som är systematiska, att det föreligger en maktobalans mellan utövare och offer, att det pågår under långa tider och att händelserna upplevs negativt av offret.

I en stor del av mobbningsfallen är det arbetskamrater på samma nivå som mobbar någon annan anställd. Men det är också vanligt med chefer som mobbar någon eller några av sina anställda. Den offentliga sektorn har en överrepresentation av vuxenmobbning och där är också arbetsledaren den vanligaste förövaren.

I Sverige har en utredning konstaterat att så många som 300 självmord årligen kan ha en mobbningsbakgrund.

Ett utvecklat arbete mot mobbning på arbetsplatserna som bedrivs av arbetsmarknadens parter, lokalt och centralt, och av berörda myndigheter, är en viktig del av arbetet för att motverka kränkande särbehandling i arbetslivet. Men det räcker inte. De utsatta upplever mycket ofta att samhället sviker. De knuffas mellan olika instanser, utan samordning. Det blir upp till den enskilde att försöka ta sig ur sin situation, men han eller hon känner sig motarbetad av de instanser som borde hjälpa. En tydlig samordning av samhällets resurser, inriktad på stöd till denna grupp, måste prioriteras.

Den mobbade måste, för att kunna få upprättelse, ses som ett brottsoffer och ges det stöd som samhället ger till andra brottsoffer. Mobbning är en kränkande handling som måste vara en angelägenhet för hela samhället. Arbetet måste inriktas på att stödja arbetsgivare i att förhindra kränkningar men också på att ge den enskilde stöd när en kränkning fått sådana proportioner att den drabbade inte förmår arbeta längre.


Ett helhetsgrepp måste tas, där både det förebyggande och det stödjande arbetet finns med.

Det förebyggande, för att fler människor ska hindras fastna i det utanförskap som en kränkande behandling på en arbetsplats försätter dem i.

Det stödjande perspektivet, för att de som drabbats ska få fullt stöd genom ombud vid rättsliga förhandlingar mot arbetsgivare och mobbare samt genom stöd vid sjukdom där kränkningen godkänns som arbetsskada och där Försäkringskassan och sjukvården genom ett mer systematiserat arbete kring detta problem är mer lämpade att kunna bistå de drabbade.

Problemet är fortfarande att de utredningar som gjorts inte tar fasta på hur vi stödjer de människor som redan är utsatta. Detta kastande av drabbade människor mellan olika instanser, utan samordning eller plan. Vi måste få en helhetssyn – en nationell handlingsplan skulle vara ett viktigt steg på vägen.

Christer Winbäck (FP)
Riksdagsledamot för Skaraborg

Ensam är utsatt - Nato behövs


Debattartikel om NATO

Publicerad i SkLT 25/8 2014


Ensam är utsatt

Demokratier måste hålla ihop. Demokratins väsen är att lösa konflikter genom dialog, inte med vapenmakt, men när demokratin hotas måste även demokratier kunna skydda sig, annars kommer auktoritära krafter att ta över. Vi är medlemmar i EU. Folkpartiet föreslår att Sverige ska söka medlemskap i Nato under den kommande mandatperioden.

I vårt närområde är den politiska utvecklingen i Ryssland och landets stormaktsambitioner mycket oroande. Den ryska aggressiviteten nådde en ny gräns i början av mars i år när Ryssland gick in med militär på Krimhalvön.

Under ett årtionde har Ryssland satsat stort på att upprusta sin krigsmakt och på en mer offensiv militär kapacitet också i vårt närområde. De uppträder allt mer aggressivt vid övningar.

Övergreppet mot Ukraina och annekteringen av Krim visar att Putin är beredd att sätta sig över folkrätten för att nå sina mål.

Nato startades 1949 därför att de demokratiska staterna i efterkrigstidens Europa insåg behovet av att gemensamt försvara de värderingar om öppenhet, frihet och tolerans som hotades av den dåvarande kommunistiska diktaturen i öst.

Utvecklingen i vårt närområde idag måste få konsekvenser också för Sveriges säkerhetspolitiska vägval. Grunden för svensk säkerhetspolitik ska vara samarbete och alliansbyggande med andra demokratier.

Idag har Sverige ett nära samarbete med Nato. Det brukar anföras som argument för att Sverige skulle skyddas vid ett skarpt läge. Men Natos företrädare har varit tydliga med att så inte är fallet. Den kollektiva säkerheten gäller inte partnerskapsländer.

Utvecklingen visar hur ensamt ett enskilt land är när en stor granne agerar med vapenmakt. Ensam är inte stark. Ensam är bara utsatt.

 

Alliansen besöker företag i Skaraborg


Publicerad i Lidköpingsnytt.nu 14/8 2014

Rödgrön politik slår mot ungdomar

När vi denna vecka fortsatt vår turné runt Skaraborg, för att lyssna till företagare och hur vi kan underlätta deras möjlighet att anställa fler, fick vi återigen bekräftat att de satsningar som Alliansregeringen gjort på bl.a. RUT-avdrag och halverad restaurangmoms, inneburit stor skillnad för dessa företagares möjligheter att anställa fler, ofta ungdomar.

Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna vår gemensamma välfärd Sverige har i dag högst sysselsättningsgrad och högst arbetskraftsdeltagande i hela EU.

Jämfört med 2006 har över 250 000 fler människor ett jobb att gå till. Att vi är många som jobbar är också en förutsättning för starka och hållbara offentliga finanser. Det gör att Sverige har större möjlighet att klara kriser och utmaningar i en tuff världsekonomi.

Samtidigt som Alliansens jobbpolitik har gett resultat och jobben har ökat med över en kvarts miljon, har sammansättningen av gruppen arbetslösa förändrats. Många av dem som nu söker jobb stod tidigare helt utanför arbetskraften. Många är utrikes födda och/eller har endast förgymnasial utbildning, har någon form av funktionshinder, eller är över 55 år och har varit arbetslösa länge.

Den halverade restaurangmomsen har sedan 2011 bidragit till att 10 000 nya arbeten skapats inom restaurangbranschen, varav en majoritet gått till ungdomar och människor som oftast har svårt att hävda sig på arbetsmarknaden. Konjunkturinstitutets undersökning visar också att minst 4 000 av dessa nya arbeten är en direkt följd av att momsen halverats. Nystartsjobben har samtidigt gjort det billigare att anställa ungdomar mellan 21 och 26 år då arbetsgivaravgiften halveras. I syfte att ytterligare möjliggöra för fler unga att komma i arbete förstärkte alliansen 1 juli sänkningen av arbetsgivaravgiften för den som är under 23 år. Därmed blir det 1 000 kronor billigare i månaden för den arbetsgivare som anställer en ungdom.

I Sverige är drygt varannan företagare i hotell- och restaurangbranschen född utomlands och många ungdomar och utlandsfödda får sitt första jobb på en restaurang eller ett hotell. Vid en rödgrön valseger riskerar en fördubblad restaurangmoms och fördubblade arbetsgivaravgifter för unga att slå hårt mot turismen och besöksnäringen och därmed våra ungdomar. Bara i Skaraborg skulle kostnaderna öka med cirka 30-35 miljoner kronor vilket motsvarar kostnaderna för uppemot 120 heltidsanställda inom handeln och hotell- och restaurangnäringen. I Skaraborgs kommuner har de lägre anställningskostnaderna för unga inneburit en kostnadssänkning på drygt 60 miljoner kronor.

Tillsammans med reformer för att öka företagandet och stimulera efterfrågan på arbetskraft så som lägre socialavgifter för unga, sänkt restaurangmoms, RUT & ROT och nystartsjobb har dessa reformer haft en god effekt på arbetsmarknaden som fortsätter att verka nästa mandatperiod. Alliansen har dessutom i vårpropositionen tidigare i år, presenterat satsningar för att förbättra företagsklimatet och kunskapssatsningar som stärker arbetskraften. Det förbättrar ytterligare förutsättningarna för jobb och företagande. Utan tillväxt, ingen välfärd

Tillsammans går vi till val på åtgärder som gör att fler människor kan komma i arbete.

Christer Winbäck (FP) Cecilia Widegren (M) Ulrika Carlsson (C) Annika Eclund (KD)

 

Valfrihet


Falköpings Tidning 15/8 2014

Valfrihet och RUT var på tapeten, när Alliansen besökte Systrarna Odh i Falköping.

 
Saxat ur artikel:

Författare: Naima Ribbing


FALKÖPING Valfriheten inom omsorgen och RUT-avdraget stod på agendan när Systrarna Odhs hemtjänst fick besök av skaraborgska riksdagsledamöter från Alliansen.
Under torsdagen gjorde de fyra Allianspartiernas representanter för Skaraborg ett gemensamt nedslag i Falköping. Cecilia Widegren (M), Christer Winbäck (FP), Ulrika Carlsson (C) och Annika Eclund (KD) hade tidigare på dagen pratat restaurangmoms och arbetsgivaravgifter för unga på McDonalds i Mariestad.

Oro inför valet Hos Systrarna Odh i Falköping slöt de lokala kommunpolitikerna Dan Hovskär (KD) och Hans Johansson (C) upp. Samtalet runt bordet kretsade kring LOV, lagen om valfrihet, inom hemtjänsten och RUT.

- Det är viktiga frågor för oss, givetvis, konstaterade Ulrika Odh och uttryckte en oro för vad som ska hända efter valet om Alliansen förlorar makten. Allt fler anlitar företaget och tar del av RUT-avdraget, berättade Ulrika Odh, och nämnde duschning och matlagning på exempel på tjänster som ökar. Inom ramen för LOV bedriver företaget också hemtjänst i såväl Skövde som Falköping.

Politikerna runt borde konstaterade att valfriheten för individen är en viktig ideologisk fråga. Lika viktigt är att det också skapas arbetstillfällen i nya företag som erbjuder hushållsnära tjänster.

- I Skaraborg har vi sett en oerhörd tillväxt bland företagen, påpekade Ulrika Carlsson.

- Nu ska vi göra vad vi kan för att vinna valet, blev Christer Winbäcks avslutande löfte till Systrarna Odh.
 


FP besöker LGT Logistics i Tibro


Skaraborgs Allehanda / SLA 14/8 2014

 

Studiebesök på LGT Logistics i Tibro, som erbjuder logistiktjänster för möbler.

Där träffade vi VD Ulf Näversten som berättade om företaget och vad som krävs för att utveckla transporterna till ett långsiktigt hållbart system

Infrastruktur var en av de viktiga frågorna som var på tapeten.

E20 och vägarna till och från E20, behöver bli bättre. Det är utmärkt att E20 nu finns med i stora delar i liggande infrastrukturplan, som en fyrfältsväg.

 


 

Claes Jägevall, kommunalråd i Tibro, Ulla-Britt Hagström, regionkandidat och Christer Winbäck, Riksdagsledamot för Skaraborg

Restaurangmomsen


Pga tekniska problem, kommer flera av blogposterna att ha samma datum.
  
Artikel i Falköpings Tidning, Västgöta-Bladet, Skaraborgs Läns Tidning och Skövde Nyheter

Winbäck försvarar momssänkning

13 aug 2014 05:00

Skövde. Enbart i Västra Götaland har den sänkta restaurangmomsen skapat närmare 1 300 jobb. Det hävdar riksdagsledamot Christer Winbäck(FP), Han befarar att det är jobb som kan försvinna om det blir maktskifte.

Restaurangnäringens intresseorganisation Visita har tagit fram en beräkning av hur många arbetstillfällen som den sänkta momsen har skapat. Bedömningen är att skatteförändringen gav motsvarande 7 000 helårsjobb. Statens uteblivna skatteinkomster motsvarar 410 000 kronor per jobb.

– Den här reformen har levererat resultat med god marginal, säger Christer Winbäck och förklarar att en fördel med momssänkningen är att de jobb som har skapats till stor del har gått till grupper som är svaga på arbetsmarknaden:

– Många av jobben har gått till unga och utlandsfödda.

För Christer Winbäck är momsen en skiljefråga i det kommande valet.

– Både Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill höja restaurangmomsen. Då kan leda till att de jobb som skapats försvinner om det blir ett regeringsskifte.

Det var för 2,5 år sedan momsändringen genomfördes och sedan dess har restaurangbranschen haft en dubbelt så snabb ökning av omsättningen som övriga näringslivet.

Det var få krögare som sänkte priserna när momsen sänktes, men Visita hävdar i sin rapport att priserna har hållits tillbaka. Slutsatesen är att priset för att äta ut i dag ligger fem till sex procent lägre än om det inte hade skett en momssänkning.

 
 
 
Fläsk med löksås har riksdagsledamot Christer Winbäck(FP) på tallriken när han mellan tuggorna nyttan med att restaurangmomsen sänktes. Foto: Anders Axelsson

måndag 24 mars 2014

Betyg från fjärde klass

Resultaten i skolan är långt ifrån tillfredsställande.

Elever räknar sämre idag  än för några år sedan och har en sämre förmåga att läsa. PISA-rapporten som presenterades för en tid sedan, mätte kunskaperna hos eleverna i åk 9. Undersökningen gjordes för två år sedan, hos elever som då gått igenom större delen av grundskolan enligt den gamla (S)-märkta läroplanen.
Resultaten förfärade.

För att kunna hjälpa elever, krävs uppföljning av resultat. En uppföljning som både kan skapa motivation för förbättring och samtidigt ge tydliga signaler till föräldrar och lärare att extra insatser och stöd behövs. Både hjälp i hemmet och i skolan.

Därför är det viktigt med tidig uppföljning. Läskunnighetsmål redan från första klass, ger eleverna en bättre chans att kunna hänga med även i övriga ämnen. Att kunna läsa, är grundläggande för all undervisning.

Att som tidigare behöva gå ända till årskurs åtta, innan betyg gavs och allvarliga brister upptäcktes, är att göra eleverna en stor otjänst. Vi sänkte för några år sedan betygen till åk 6 och nu är dags för nästa steg, att ge betyg redan från åk 4.

Ju mer man halkar efter i skolan, desto tråkigare och jobbigare blir det på lektionerna i just dessa ämnen.

Alliansregeringen har tidigare presenterat flera nya förslag för att ge alla elever bättre förutsättningar att nå kunskapsmålen.
De nu presenterade förslagen är ytterligare några delar för att eleverna ska nå lite längre.

Den kritik som framförs från socialdemokratiskt håll, handlar mest om att de inte fick vara med och tycka till om förslaget i förväg. Flera delar av förslaget tycker de till och med är bra.
Även Lärarförbundets ordförande kritiserar betygsdelen av förslaget, men om det är av samma skäl som (S) är oklart.

En del av kritiken handlar om att detta som ensam åtgärd inte hjälper eleverna.
Men då missar man att mer resurser till skolan har satsats under denna regering, än tidigare regeringar.
Lärarlyft, fler speciallärare, utökad skolgång, läxhjälp i skolan och sommarskola för de som riskerar missa kunskapsmålen är några av de förslag som tidigare presenterats.
Detta är ytterligare pusselbitar.

Mer kunskap i skolan är ett mål för att hjälpa våra barn och ungdomar att utvecklas så långt som möjligt.

lördag 15 mars 2014

Vad räknas som våld för Ung Vänster?

Inför en demonstration idag/lördag mot antirasism ska, enligt mediauppgifter, AFA ha hotat Ung Vänster att sabotera tillställningen, om de inte fick talartid av Ung Vänster

Vid ett möte med Ung Vänster ska de ha uppträtt hotfullt mot personal på Ung Vänsters kontor och givit dem tillmälen.

På en journalists fråga om hur man kan arrangera en manifestation mot våld och samtidigt samarbeta med Afa som är kända våldsverkare, svarar Ung Vänsters ordförande; ”..jag tycker inte Afa är våldsverkare, de är för anti-fascism.”

AFA har tagit på sig skulden för mordbränder, misshandel och hot mot dem som de anser är sina motståndare.

Var går egentligen Ung Vänsters gräns, för vad som räknas som våld?

onsdag 15 januari 2014

Från Sälen till Stockholm

Från en givande Folk- och Försvarskonferens i Sälen tillbaka till Stockholm och möte med vår ambassadör i Colombia för att lyssna till läget i landet, bla. framstegen i fredsförhandlingarna mellan den Colombianska staten och FARC-gerillan.
Flera riksdagskollegor deltog på mötet och frågeställningarna var många.

En av de viktiga frågorna rör processen med återbördande av stulen mark under konflikten. Där fick Sverige ett särskilt tack av Colombia vid en ceremoni i slutet av förra året, för långvarigt stöd och bistånd i den känsliga processen.

Därefter alliansmöte för att stämma av en del frågor inför morgondagens Utrikesutskott.

Nu åter till skrivbordet för att ägna resten av kvällen åt de digra posthögarna (även de elektroniska) som samlats under dagarna i Sälen

tisdag 14 januari 2014

Folk- och Försvarskonferensen - Dag 3


Idag har uppmärksammats att det är 200 år sedan Sverige senast var i krig

Freden i Kiel 14 januari1814. utgör starten för den nu 200-åriga svenska freden.
Sverige var på den segrande sidan och Danmark på den förlorande.

I fredsuppgörelsen fick Sverige Norge (förutom Grönland, Island och Färöarna), mot att vi avstod våra tyska besittningar till Danmark. Låt oss se fram emot minst ytterligare 200 år av fred.

På Folk- och Försvarskonferensen berättade försvarsminister Karin Enström hur vi stärker försvarsförmågan och samhällets beredskap, inte endast militärt, utan också med civila myndigheter och vilka utmaningar vi står inför i framtiden.

Företrädare för alla riksdagspartier fick under eftermiddagen chansen att berätta om sina partiers försvarspolitiska vägval.

Det enda som stack ut var vänsterns uppfattning att USA är ett hot mot Sverige, inte Ryssland, men sade också att Vi inte är ett hot mot USA –ännu!!!!

Vi ser med spänning fram emot vänsterns konkretisering av hur de tänker öka Sveriges hotbild gentemot USA. Det var kanske därför Jonas Sjöstedt igår meddelade att man villa ha ökade försvarsanslag???

Försvarsberedningens ordförande Cecilia Widegren presenterade förtjänstfullt beredningens arbete och det man kommit fram till hitintills, varefter hon också fick paket med synpunkter och medskick från konferensdeltagarna.

Polisen stod i fokus avslutningsvis, när rikspolischefen Bengt Svensson redogjorde för framtida utmaningar och den pågånde omorganisationen från 21/23 myndigheter till en enda.

Summa summarum så har det varit en givande konferens med stor spännvidd, som givit en breddad bild av de säkerhetspolitiska utmaningar vi står inför.

måndag 13 januari 2014

Folk- och försvarskonferensen –dag 2

Dagen startade med Stefan Löfven, som i sitt anförande tillstod att det mesta i Sverige fungerar bra – vilket gladde oss i Alliansen.

Han sa också att det var glädjande med beskedet om Brasiliens köp av JAS Gripen – vilket upprörde den möjliga blivande koalitionspartnern MP.

Angånde NATO, så avfärdade han ett framtida medlemskap, men ville ha ett ännu närmare samarbete.
Så ett mycket djupt samarbete är OK, men inte att vi får sitta med och besluta om Natos inriktning och insatser.


Jonas Sjöstedt sade å sin sida, att alliansfrihet från det mesta, är ett krav, men att Sverige ska vara en stark röst i internationella fora.

Problemet är ju att vi då inte blir inbjudna till dessa möten. Ska vänsterpartiet gå in i en garberob och skrika ut sitt budskap? Det är ingen som lyssnar, om vi inte är med och deltar i de sammanslutningar vi vill påverka.

Nato-frågan avfärdade han med att det fanns en risk att vi kanske skulle tvingas hjälpa Turkiet, om de hamnade i en väpnad konflikt.
På en fråga från moderatorn om Finland skulle råka illa ut, så var han däremot positiv till att Sverige skulle hjälpa till.

Turkiet Nej, Finland Ja. Vad säger det om människosyn?

Vapenexport var Jonas, om inte positiv till, så i alla fall beredd att acceptera, om än inte till diktaturer.
Även mer pengar till ett starkare försvar, vilket förvånade konferensens åhörare.


Jan Björklund var mycket tydlig med att dagens ändrade hotbild, gjorde det nödvändigt att ompröva tidigare ställningstaganden och satsa mer på försvaret.
 
Dels genom att bygga upp en starkare bemanning, vilket kunde ske genom att anställda som slutar kunde ingå i någon form av ”värnpliktsreserv”, dels genom att åter satsa primärt på det egna försvaret, då efterfrågan på internationella insatser minskar.

Samarbete är nödvändigt, för att försvara det fria och demokratiska Europa, vad är då naturligare än att fullt ut gå med i NATO, som bildades just för detta ändamål, sade Jan Björklund, och satte 2020 som ett mål för medlemskap.

Ett av de tydligare budskapen under denna konferensdag.

 
Många fler intressanta talare och debattörer fanns med för att belysa ämnen som trygghet, organiserad kriminalitet och vapensmuggling.

Sist, men inte minst, avslutades dagen med att belysa den fruktansvärda situationen i Syrien.

söndag 12 januari 2014

Folk- och Försvar Dag 1

Deltar just nu i den tre dagar långa Folk- och Försvarskonferensen i Sälen.
Många åhörare och spännande talare. Även vår kung har varit åhörare under dagen

Först ut idag har varit statsminister Reinfeldt som talat om Sverige i en globaliserad värld

Just temat ” Sverige i en globaliserad värld” introducerade ju Lars Leijonborg i samband med sin Kinaresa för runt tio år sedan, men då mer ur ett kunskaps- och utbildningsperspektiv.

Innan det hade få, om någon, talat om globaliseringens konsekvenser, positiva såväl som negativa.

Finlands president Sauli Niinistö gjorde sedan ett bra inlägg om Finlands speciella säkerhetssituation utifrån närheten till Ryssland, och om behovet av ett ännu bättre samarbete med Sverige (och övriga nordiska länder) framöver. Han underströk också vikten av att Sverige har ett starkt försvar, men passade på frågan om han tyckte att det var sämre än tidigare.

Efter ett antal intressanta rapporter från insatserna i Kurdistan, Afghanistan och Filippinerna, så var det dags för Göran Hägglund och Åsa Romson att leverera sina bidrag.

En av Åsas huvudpunkter var kritiken mot svensk vapenexport.
Sverige ska inte exportera vapen – punkt!
Sverige kan däremot importera vapen.
Att man därmed tvingar någon annan att producera, väger tydligen lättare.
Samarbetet med Finland är bra, vi kan ju importera vapen av varandra. (men ingen av länderna ska producera..?)

 Görans inlägg tog bla en stark ståndpunkt för ett ökat NATO-samarbete, helst ett medlemskap, om den nyligen tillsatta utredningen kom fram till detta. För säkerhets skull kanske vi ska skicka med utredningen vad de ska komma fram till.

Nu är det dags för mediernas roll i vardag och kris.

De som vill se seminarierna, kan göra det  via www.folkochforsvar.se, live eller i efterhand.

 

 

tisdag 17 december 2013

Arabisk vår


Idag för tre år sedan, den 17 dec 2010 tände den 26-årige tunisiske Mohammed Bouazizi eld på sig själv framför en lokal myndighetsbyggnad.

Bouazizi, som arbetade som gatuförsäljare, hade under en längre tid blivit förföljd och kränkt av polis och myndigheter och förhindrats att arbeta.

En dag när hans varor återigen konfiskerats och han blivit offentligt förnedrad av myndighetspersoner, dränkte han in sig med en brännbar vätska och tände eld på sig själv.

18 dagar senare dog han av sina skador.

Händelsen blev starten för omfattande protester i Tunisien mot regimen och de problem som fanns i landet. Diktatorn, president Ben Ali, flydde landet och gick i exil i Saudiarabien. Detta var början till den ”arabiska våren”, där fler länder snart följde.

Egypten, där diktatorn Hosni Mubarak avsattes efter omfattande protester.
Libyen, där ett omfattande inbördeskrig rasade, som slutade med att diktatorn Ghadaffi blev skjuten

Lättnader i undantagstillstånd i Algeriet, förändringar i administrationen i Jordanien. Flera andra länder i regionen har lovat förändringar av demokratisk natur.

Sist men inte minst, det snart tre år långa inbördeskriget i Syrien, som fortfarande rasar med tusentals döda och miljoner flyktingar.
 
För en del har den ”arabiska våren” blivit starten på något bättre, men vägen dit är lång.
För andra, är det ännu längre kvar, innan någon ljusning kan siktas.