torsdag 21 november 2013

Kvinnor, fred och säkerhet

Idag har Riksdagens utrikesutskott debatterat betänkande 2013/14:UU7 om ”Kvinnor, fred och säkerhet”.

Betänkandet handlar om vikten av att öka kvinnors deltagande i fredsprocesser, men också vikten av att kvinnor tar plats i internationella freds- och säkerhetsfrämjande insatser.
Allt enligt FN:s resolution 1325, som Sverige, som medlem i FN, har ett åtagande att bidra till.

Bekämpandet av alla former av könsrelaterat våld, med fokus på sexuellt våld är prioriterat.
Bekämpandet av sexuellt våld i konflikter är ett viktigt steg inom området kvinnor, fred och säkerhet.

Även Europarådets konvention om förebyggande och bekämpande av våld mot kvinnor och våld i hemmet måste tillämpas även i väpnade konflikter.

Regeringen påbörjar nu en översyn av den nationella handlingsplanen för resolutionerna 1325 och 1820, som är en vidareutveckling av den förra.

Vi ska vara stolta över att Sverige förra året var den sjunde största givaren till organisationen UN Women och aktivt deltagit i utarbetande av organisationens strategiska plan för att stärka kvinnors roller.

Inga kommentarer: